Poslání a druh soutěže, koncepce

Předmětem architektonické soutěže o návrh s názvem „Nové administrativní centrum Lesů České republiky“ je získání kvalitních architektonických návrhů, z nichž bude jeden vybrán k vypracování projektové dokumentace na výstavbu nové administrativní budovy (nebo budov). Lesy České republiky mají k dispozici vlastní pozemky na okraji obydlené části města v zastavitelném území Nového Hradce Králové, a to v části areálu, která je zastavěná provozními budovami, po jejichž demolici se uvolní prostor pro novou výstavbu.

Nová budova (nebo budovy) ředitelství musí splňovat všechny technické, provozní a architektonické vlastnosti moderního sídla řídícího centra podniku spravujícího lesní majetek státu. Řešení by se mělo profilovat jako příkladná ukázka využití dřeva ve stavebnictví. Nové administrativní centrum musí splňovat co nejpřísnější stavební, statické, požární, bezpečnostní, zvukové a ekologické podmínky s důrazem na minimalizaci následných provozních nákladů.

Vybraný architektonický návrh musí dodržet zejména zásady udržitelného rozvoje při budování staveb a jejich provozování a současně splnit požadavky na energetickou náročnost budov podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Název soutěže: Nové administrativní centrum Lesů České republiky
Druh soutěže
  - podle záměru řešení: Projektová
  - podle předmětu řešení: Architektonická
  - podle okruhu účastníků: Veřejná - anonymní
  - podle počtu kol: Dvoukolová
Legislativní základ: Zákon č. 137/206 Sb., o veřejných zakázkách,
Soutěžní řád České komory architektů
Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html

Soutěžní podklady ke stažení:

https://zakazky.lesycr.cz/contract_display_7611.html

Harmonogram / termíny

Harmonogram architektonické soutěže o návrh
Nové administrativní centrum Lesů České republiky.

Vyhlášení soutěže o návrh

12. 7. 2016

I. kolo soutěže o návrh

Odevzdání návrhů I. kola

22. 9. 2016
12:00

Začátek II. kola soutěže

26. 10. 2016

II. kolo soutěže o návrh

Odevzdání návrhů II. kola

10. 1. 2017
12:00

Vyhlášení výsledků soutěže

1. 2. 2017

Porota

Členové poroty architektonické soutěže
Nové administrativní centrum Lesů České republiky

Nezávislí

Závislí

Závislí náhradníci

Ing. Igor Kalix, MBA (správní ředitel, Lesy ČR), Ing. Karel Buchta, Ph.D. (ekonomický ředitel, Lesy ČR), Ing. Radovan Srba (obchodní ředitel, Lesy ČR), Ing. Václav Lidický (výrobně-technický ředitel, Lesy ČR), Daniel Kocour (vedoucí odboru stavebních investic a údržby, Lesy ČR), Ing. Petra Matoušková (vedoucí oddělení zadávání stavebních zakázek, Lesy ČR), Ivan Chalupa (technik stavebních investic, Lesy ČR), Petr Štefec (vedoucí odboru hospodářské správy, Lesy ČR), Ing. Miroslav Matějka (specialista stavebních projektů, Lesy ČR), Ing. Lenka Zahálková (vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek, Lesy ČR)

Pomocné orgány poroty

  Jméno / Název E-mail Telefon
Sekretář soutěže Ing. arch. Tomáš Veselý info@arch-souteze.cz +420 251 566 582
Přezkušovatel soutěžních návrhů Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D. kovacevic@ccea.cz +420 603 810 083
Expert na ekonomiku staveb Ladislav Knap ladislav.knap@gmail.com +420 731 155 166
Expert na energetiku staveb Mgr. A. Miroslav Misař misarm@email.cz +420 777 103 940
Právní služby Havel, Holásek & s.r.o.,
advokátní kancelář
Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.
Na Florenci 2116/15
Nové město, 110 00 Praha 1
jan.lasmansky@havelholasek.cz +420 255 000 838
Tlumočnice Silvie Ginterová
Soňa Pfrognerová
ginterova@gmail.com sonapaul@volny.cz  

 

Lokalita

Pozemky pro výstavbu nového administrativního centra Lesů České republiky jsou situovány na jihovýchodním okraji města Hradec Králové. Od silnice č. E442/35, která směřuje na Brno, je dělí několik desítek metrů široký pás lesa, na který na druhé straně silnice navazují rozlehlé městské lesy, jež jsou častým rekreačním cílem hradeckých obyvatel.

Území, jímž se budou účastníci soutěže při řešení návrhu zabývat, je ze západu, severu a východu vymezeno oplocením areálu ředitelství Lesů České republiky, z jižní strany potom Přemyslovou ulicí s navazující bytovou zástavbou. Na západní straně jedna z budov areálu zvaná "Silvia" sousedí bezprostředně s objektem Městských lesů Hradec Králové. Má s ním vzájemně oddělené, avšak architektonicky sjednocené a stavebně propojené vstupní prostory. Na jihu je areál ohraničen komunikací na Přemyslově ulici.

Územní plán města do tohoto prostoru umisťuje plochy občanského vybavení obklopené ze západu rozsáhlou plochou obytné plochy nízkopodlažní zástavby, která je charakteristická pro většinu území městské části Nový Hradec Králové, na jihu menší obytné plochy vícepodlažní zástavby a na jihovýchodě plochy technického vybavení. Ze severu a východu je prostor obklopen plochami rekreačních lesů. Areál Lesů České republiky svým celostátním významem zvyšuje důležitost této lokality. Jde o významné administrativní centrum státního subjektu spravujícího největší majetek v lesním hospodářství v České republice.

Pozemky areálu ředitelství Lesů České republiky jsou v současnosti zastavěny objekty administrativní budovy s jídelnou a kuchyní, budovou "Silvia" s konferenčním sálem, archivem, několika kancelářemi a ubytovnou a dále zde stojí hospodářské objekty skladu a garáží. Nachází se zde i sportoviště, několik parkovišť a vnitřní komunikace.

Areál je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě - kanalizaci, vodovod, elektrovod, plynovod a telekomunikace.