První fáze zpracování projektové dokumentace dokončena 28. 7. 2017

Dne 26.7.2017 předal dodavatel projektové dokumentace stavby nového administrativního centra se 14denním předstihem oproti smluvně stanovenému harmonogramu dopracovanou studii stavby.

Tím byla ukončena první fáze vypracování projektové dokumentace. Dodavatel šel navíc v této fázi do hlubších detailů, než bývá u studie obvyklé, čímž si dále vytvořil určitý náskok pro další fáze projektování. Nadcházející fází je paralelní vypracování tří stupňů projektové dokumentace, a to

  • dokumentace pro územní rozhodnutí,
  • dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí a
  • dokumentace bouracích prací.

Po předání těchto stupňů projektové dokumentace započne podle smluvně stanoveného harmonogramu první rozsáhlá fáze inženýringu – tedy projednávání dokumentace s dotčenými orgány a následné

  • získání stanoviska k EIA,
  • povolení k odstranění stavby a
  • získání územního rozhodnutí.

Průběh této fáze bude velmi závislý na ochotě a schopnosti správních orgánů spolupracovat. Nicméně základním předpokladem pro její zdárný průběh bude kvalitní zpracování dokumentace. Dosavadní zkušenost s plněním smluvních závazků ze strany dodavatele je velice pozitivní, což dává velkou naději na to, že bychom i v tomto případě mohli dosáhnout jistého předstihu v plnění termínů stanovených smlouvou.

Při práci na projektu se dodavatel obrací o radu i na specialisty z UCEEB ČVUT. Ti například řeší stavebně-energetickou koncepci. Jejich prvotní studie prokazuje, že podle zákona o hospodaření energií splňuje budova hodnocení B ve všech třech kritériích – obálka, celková dodaná energie i spotřeba neobnovitelné primární energie. Je velmi potěšitelné, že jedním z výstupů studie je stanovisko, že budova má všechny předpoklady nejen splnit kritéria pro dosažení budovy s téměř nulovou spotřebou energie, ale i dosáhnout parametrů výrazně lepších. Toto stanovisko je o to cennější, že odborný tým (aniž by to bylo jeho cílem) vyvrátil spekulaci uvedenou v červnu letošního roku v tisku, že z hlediska energetického je návrh budovy nehospodárný.