Projektování stavby nového administrativního centra zahájeno 28. 6. 2017

Po nezbytných formálních krocích a uplynutí zákonných lhůt po veřejné architektonické soutěži vstoupily Lesy ČR v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek do jednacího řízení s vítězem architektonické soutěže. Výsledkem řízení bylo uzavření smluvního vztahu, na jehož základě od května 2017 sdružení CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. + K4 ARCHITECTS & ENGINEERS + Ing. Ivo Stolek zahájilo projektování stavby nového administrativního centra podle svého soutěžního návrhu.

Součástí smluvního vztahu s vítězem soutěže je vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavbu nového administrativního centra a výkon inženýrské činnosti:

  • dopracování návrhu stavby
  • dokumentace pro posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA)
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro vydání stavebního povolení
  • dokumentace bouracích prací
  • dokumentace pro provádění stavby
  • dokumentace nevestavěného interiéru
  • inženýrské činnosti pro všechny fáze povolovacích řízení
  • spolupráce při výběru zhotovitele stavby
  • autorský dozor

Harmonogram projektu výstavby nového administrativního centra

Fáze projektu

Čas

Zpracování projektové dokumentace a získání potřebných rozhodnutí a povolení

12.5.2017. - 9.10. 2018

Zpracování dokumentace na výběr zhotovitele stavby a zadávací řízení

X. 2018 -   III. 2019

Realizace stavby

IV. 2019 - XII. 2020

Dokončení stavby

31.12. 2020