Informace o projektu

Důvody pro vznik projektu

Výchozí situace

 • Projekt byl zahájen v roce 2015.
 • Kvalita nemovitostí v areálu ředitelství, jejich kapacita a využitelnost jsou poplatné době jejich vzniku, a tudíž nevyhovují aktuálním potřebám řídícího centra.
 • Projekt vznikl na základě řádné úvahy vedení podniku. Byly provedeny analýzy provozních potřeb řídícího centra podniku a zhodnocení aktuálního stavu budov v areálu ředitelství Lesů ČR.
 • Záměr byl opakovaně konzultován se zakladatelem – Ministerstvem zemědělství ČR a byl k němu získán souhlas.
 • Porada vedení ministerstva záměr projednala dne 27.3.2017.
 • Ministr zemědělství seznámil vládu se záměrem na jednání schůze vlády dne 10. 4. 2017 a ta jej bez připomínek vzala na vědomí.

Provozní potíže stávajícího areálu

Kapacita budov

 • Není dostatek kanceláří a zasedacích místností, neexistuje rezerva.
 • Stovky zaměstnanců pracují s novými technologiemi a řeší úkoly spojené s plněním požadavků stále složitější legislativy. Musí být častěji a intenzivněji školeny. Omezené školící prostory proces potřebného zvyšování kvalifikace zpomalují.
 • Prostory pro umístění počítačových systémů a souvisejících prvků jsou z hlediska bezpečnosti provozu IT systémů velmi rizikové a nevyhovují požadavkům pro technické zázemí IT. Bezpečnost serverů nelze zvýšit ze stavebních důvodů.
 • Aktuální problém přehřívání serverů nelze řešit přidáním dalších chladících zařízení, neboť se do budovy nevejdou.

Archiv

 • Objem archiválií v posledních letech narostl zejména z důvodu vydávání státního majetku v rámci církevních restitucí. Tyto archiválie mají dle zákona o archivnictví stanovenou skartační lhůtu 50 let.
 • Centrální archiv je zcela zaplněn, jsme nuceni část archiválií ponechávat v síti organizačních jednotek, které na to nejsou zařízeny.
 • Část archiválií musela být v závěru roku 2017 přesunuta do náhradních prostor, které potřebám archivnictví zcela neodpovídají.

Výstrojní sklad

 • Lesy ČR zaměstnávají téměř 3.500 zaměstnanců, kteří jsou vystrojováni uniformami a pracovními oděvy pro pohyb v terénu.
 • Nutnost výstrojního skladu o velké ploše, která není v areálu k dispozici.
 • V průmyslové zóně je pronajatá hala, jejíž majitel může pronájem na základě smlouvy kdykoliv vypovědět.

Parkování vozidel

 • Denně je třeba zajistit parkování služebních vozidel ředitelství a organizačních jednotek zúčastněných na jednáních a školeních a dále vozidel návštěv a zaměstnanců.
 • K dispozici je cca 110 parkovacích míst. Norma vyžaduje zajištění více jak dvojnásobného počtu parkovacích míst.
 • V běžném dni (bez školení a konferencí) bývá u našich budov zaparkováno v průměru přes 160 vozidel, což je možné jen při porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích parkováním v zákazech stání a na chodnících.

Kvalita budov

 • Statická studie prokázala, že podstatná část hlavní administrativní budovy byla při přístavbě v osmdesátých letech minulého století špatně založena.
 • Tepelně-izolační vlastnosti budov jsou špatné. To se zvláště projevuje přehříváním budov v létě (opakovaně vedlo k nutnosti předčasného ukončení pracovní doby z důvodu neúnosného pracovního prostředí).

 

Zákonný požadavek

Podmínkou, která řešení situace rekonstrukcí nebo přestavbou ztěžuje, je požadavek zákona č. 406/2000 Sb.

 • Zákon o hospodaření energií stanovuje, že v případě větší změny budovy (např. rekonstrukce už jen 25% obálky budovy) je státní instituce povinna uvést budovu do stavu odpovídajícímu energetické náročnosti budovy podle novelizovaného zákona o hospodaření energií.
 • Panelové domy ze sedmdesátých let minulého století a montované nástavby budov vyžadují při nutnosti splnění této podmínky nepřijatelně vysoké náklady na rekonstrukci.

 

Slepé cesty“ k řešení situace

 • Zvažována byla přestavba průmyslové haly v provozní části areálu na archiv. Objekt však není vhodný stavebně (má konstrukční omezení) a z hlediska požárního zabezpečení (investičně náročné řešení požární ochrany).
 • Zvažována střešní nástavba na hlavní části stávající administrativní budovy. Objekt však není vhodný staticky, je špatně založen a nástavba by neumožnila standardní provozní zatížení kancelářemi.

 

Řešení problémů novostavbou

Výše uvedené problémy vedly k jednoznačnému závěru vybudovat novostavbu. Ta musí

 • splňovat veškeré potřeby pro řádný provoz ředitelství,
 • splňovat požadavky zákona o hospodaření energií,
 • zvýšit uživatelský komfort návštěv ze strany veřejnosti a obchodních partnerů,
 • zajistit důstojné pracovní prostředí pro zaměstnance,
 • být příkladnou ukázkou využití dřeva ve stavebnictví k propagaci dřeva jako stavebního materiálu z obnovitelného zdroje.

K dosažení tohoto cíle bylo rozhodnuto uspořádat veřejnou mezinárodní architektonickou soutěž o návrh.

Aktuální stav projektu

Dokončené fáze projektu:

 • dopracovaný návrh stavby (studie),
 • dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) včetně stanoviska odpovědného orgánu,
 • provedení hloubkového vrtu včetně testu na termální odezvu podloží,
 • dokončená dokumentace bouracích prací včetně pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení k odstranění souboru staveb,
 • dokončená projektová dokumentace pro územní řízení včetně vyjádření dotčených orgánů ve fázi žádosti o územní rozhodnutí podané stavebnímu úřadu,
 • připravená projektová dokumentace pro stavební povolení předložená dotčeným orgánům k jejímu projednání.